Philippe Van Haute työskentelee filosofisen antropologian professorina Nijmegenin yliopistossa Alankomaissa ja psykoanalyytikkona Belgiassa. Tomas Geyskens on peruskoulutukseltaan seksologi ja työskentelee psyko­­analyy­tikkona. Heidän yhteisjulkaisunsa Kielten sekaannus on paitsi esi­mer­kil­linen skolaari­nen tutkimus, myös selkeä esitys psykoanalyyttisten seksuaa­lisuus-, neu­roo­­­si- ja perver­sioteorioiden kehityk­sestä Freudin, Ferenczin ja Laplanchen kirjoituksissa. Lisäksi siinä lähestytään kysymystä moraa­li­suu­den ja ihmi­sen subjektiviteetin alkuperästä: ”Neuroosien ja per­ver­sioiden analyysi pal­jastaa sen, mikä on erityisesti inhimillistä ihmis­luon­nossa.” Näin kirjoittajat kartoittavat freudilaisen kliinisen antropologian perusteita, muun muassa biologian ja lajinkehityksen asemaa psyko­ana­lyyt­ti­sessa metapsykologiassa, sekä ver­taa­vat Freudin, Ferenczin ja Laplanchen ajattelua esimerkiksi Lacanin ajat­teluun. Kielten sekaannus on Philippe Van Hauten ja Tomas Geyskensin ensimmäinen suomeksi käännetty kirja.

 

        Tämä kirja kulkee eteenpäin kuin dekkari. Kyse on seksuaalisuuden keskeisestä roolista freudilaisessa psykopatologiassa, kehitys­psyko­lo­giassa ja kliinisessä antropologiassa. Selkeällä ja strukturoidulla taval­la kirja tutkii kiehtovasti tätä psykoanalyysin ratkaisevaa teemaa ja päätyy varsin odottamattomaan ja virkistävään vastaukseen.

                                   - Rudi Vermote, M.D.

 

        Van Haute ja Geyskens osoittavat vakuuttavasti, että Ferenczin käsitys aikuisen ja infantiilin seksuaalisuuden välisestä ”kielten se­kaan­­nuk­sesta” ja Laplanchen tutkimukset seksuaalisen viestin arvoituk­sel­li­ses­ta muodosta ovat suoraa seurausta Freudin seksuaaliteorian ongelma-alueiden työstämisestä. He jättävät meille haasteeksi para­doksin, jon­ka mukaan kaikki Ferenczin ja Laplanchen ratkaisevat ja vaikut­ta­vat saavutukset saavutetaan vain luopumalla seksuaali­suu­den ensi­sijai­­suu­desta freudilaisessa mallissa ja korvaamalla se traumaatti­sel­la tai tieto-opillisella alkuperällä. Tämä kirja on välttämätöntä luet­tavaa kai­kil­le heille, joita koskettaa kysymys siitä, kuinka paikantaa ja työstää sek­suaa­lisuutta nykyaikaisessa psykoanalyysissa.

                                   - Martin Stanton

  

Kielten sekaannus: Sisällysluettelo 

ISBN 952-5538-07-9

Apeiron Kirjat, Vantaa 2005

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2005

 

Etusivulle