Normaaliudesta ja muista mielen­häiriöistä on professori Paul Verhaeghen ajattelun mammutti­mainen yh­teen­­veto. Tässä Goethe-palkitussa teoksessa Verhaeghe avaa jäljitte­le­mättö­mäl­lä tyylillään ja laajalla oppi­nei­suudellaan psykiatrisen ja psy­ko­lo­gi­sen diagnostiikan perus­ta­vimpia kysymyksiä: Mitä ovat psyko­pa­to­logiat, ja miten ne muodostuvat ja eroavat toi­sis­taan? Mitä on ”nor­maa­lius” ja onko sellais­ta ylipäänsä olemassa? Miten ja min­kä­laisessa suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään kult­tuu­riin ihmisen identiteetti ja subjekti muo­dos­tuvat? Ja miksi ylipäätänsä tarvitaan diag­nooseja, mitä apua niistä on tai pitäisi olla? Samalla lukijan eteen avautuvat Sigmund Freudin ja Jacques Lacanin ajatte­lun keskeisimmät lähtö­koh­dat selkeydellä, jolle on vaikea löytää vertaista.

   Paul Verhaeghe toimii psykoanalyysin pro­fessorina ja psy­ko­­­­ana­lyysin laitok­sen johtajana Gentin yliopistossa. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi Rakkaus yksinäi­syyden aikana.

 

 

”Merkittävän tutkijan merkittävä saavutus, joka avaa keskus­te­lun lacani­laisen psykoanalyyttisen oppinei­suuden intellek­tuaa­lisen kipinän ja psykodynaamisen kliinisen tieteen tavan­omaisemman anglo­amerik­ka­laisen perinteen välillä. Tämä kirja on laadukkaimman lacanilaisen ajat­t­e­lun huomat­tava yleiskatsaus…”

                 - Peter Fonagy