Taide/teos – Radikaaliestetiikan manifesti on irtirepäi­sy yliopistollisesta tekopyhyydestä, jossa taide redusoi­daan näsäviisastelun objektiksi. Samalla se on ele kohti sellaista taidefilosofiaa, jossa filosofia tekee omaa työ­tään (käsit­teel­listää) kunnioittaen taiteen ensisijai­suut­ta kaikessa taide­keskustelussa. Kyse on radikaali­estetii­kas­ta, jossa kokemus on kaiken totuuden, oikeu­den­mukai­suuden, kauneuden ja ylevyyden alkulähde. Teos rakentuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee taidetta ja teosta, toinen radikaali­este­tiikan lähtökohtia ja kolmas kritiikkiä.

 

Estetiikan dosentti Janne Kurki on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos ja Demokratia. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esittelyjä muun muassa Jacques Lacanista, Alain Badiousta, Slavoj Žižekistä, Jacques Rancièresta, Jean La­planchesta ja Maurice Blanchot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blachot’n, Philippe Van Hauten ja Paul Verhaeghen kirjoituksia. Nykyään hän työskentelee riippu­mattomana tutkijana ja lääkärinä pääkaupunkiseudulla.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacani­laiseen tutkimus­kenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

  

ISBN-13: 978-952-5538-16-8

Apeiron Kirjat, Vantaa 2007

www.apeironkirjat.com

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2007

 

Etusivulle