Janne Kurki (FT) toimii estetiikan tuntiopettajana Helsingin yliopis­tossa. Hän on julkaissut kirjan Lacan ja kirjallisuus. Lisäk­si hän on kääntänyt Alain Badioun kirjan Etiikka, Maurice Blanchot’n kirjat Tunnustamaton yhteisö (yhteis­työs­sä professori Panu Mink­kisen kanssa) ja Kuoleman­tuomio & Kuo­lemani hetki (yhteis­työs­­sä Heikki Kujan­sivun kanssa), Slavoj Žižekin kirjat Tervetuloa reaalisen autio­maahan! ja Ideologian ylevä objekti (yhteis­työs­­sä Heikki Kujan­sivun kanssa) sekä Philippe Van Hauten ar­tik­ke­lin ’Antigone, psyko­ana­lyy­sin sanka­ri­tar?’.

 

 

Taideteos-essee hahmottaa taideteosta tapahtumana, jossa ihminen kohtaa ajan kahdet kasvot äärettömänä jat­ku­mona ja tämän jatkumon keskeyttävänä ikuisuutena. Näin käsi­tet­tynä tai­­de­teos virittää ihmisen äärelli­syyden äärim­mil­leen eli hänen singu­laa­risuutensa. Tämän taideteos saa aikaan aset­ta­malla äärellisen ihmisen suh­teet­toman suhteeseen äärettö­myy­­den kanssa.

 

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilai­seen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

 

ISBN 952-5538-09-5

Apeiron Kirjat, Vantaa 2005

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2005

 

 

Etusivulle