Demokratia hahmottelee demokratiaan liittyvää ongel­ma­­kenttää käsiteparin presen­taa­tio/representaatio kautta. Taus­talla on mannermainen ajattelu Jacques Lacanista Maurice Blanchot’hon, Michel Foucault’hon, Alain Badiouhun ja Jacques Rancičreen. Kyseessä ei kuiten­kaan ole referoiva tutkimus mannermaisista filo­so­feista, vaan intensiivinen käsitteellinen selvitys demo­kratiaan liittyvästä perusproblematiikasta, jossa kansan edusta­minen on mahdotonta ja silti se on tehtävä, tavalla tai toisella.

 

Dosentti Janne Kurki on aikaisemmin kirjoittanut Alain Badiousta, Slavoj ˇi˛ekistä, Jacques Rancičresta ja Maurice Blanchot’sta ja kääntänyt kaikkien näiden teoreetikkojen kirjoituksia.

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimus­kenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

 

ISBN-13: 978-952-5538-14-4

Apeiron Kirjat, Vantaa 2007

www.apeironkirjat.com

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2007

 

 

Etusivulle