Kaikki tärkeä nykyfilosofia ottaa tavalla tai toisella kantaa Martin Hei­deg­gerin ajatteluun. Heideggeria ei voi siis ohittaa ilman, että hänen ajatuksensa palaisivat jostain toisesta suunnasta. Hänen nimeensä liittyy kuitenkin varjo, joka on kohdattava yhtä aikaa hänen nimensä kanssa: kansallissosialismi, natsismi, Hitler – kaikki nimiä sillä ohittamattomalle kauhulle ja tuholle, jonka ääressä Heidegger eli ja ajatteli.

   Jeff Collinsin Heidegger ja natsit kartoittaa tätä tärkeää kysy­myskenttää helposti lähestyttävällä ja kaunistelemattomalla tavalla ottaen kuitenkin huomioon myös Heideggerin työn puo­lus­tajien ja jatkajien näkemyksiä. Näin Heideggerin ja natsismin yhteyttä työs­tetään tavalla, joka avaa ovia moneen suuntaan lukijan jatket­tavaksi. Kuten Collins toteaa, Heideggerin ja natsien väliseen suhteeseen tiivistyy laajempi kysymys filosofian ja politiikan välisestä suhteesta. Työstämällä läpi Heideggerin suh­detta oman aikansa reaalipolitiikkaan lähestytään väistämättä ky­sy­mystä nykyfilosofian ja nykyreaalipolitiikan välisestä suh­teesta: Onko filosofi, josta tulee valtaapitävien sylikoira, enää filosofi? Voiko filosofi filosofina palvella maansa hallitusta millään tavalla? On­ko filosofian joko sopeuduttava valtavirtaan tai marginali­soi­duttava? Voiko filosofia ohjata politiikkaa ja jopa antaa politiikalle tältä puuttuvat totuudet? Voiko filosofisen teorian ja poliittisen käytännön välillä ylipäätänsä olla molem­min­puolista vuorovaikutusta, vai tekeekö filosofi itsestään aina narrin astuessaan poliitikkojen käsinukeksi?

 

 

ISBN: 978-952-5538-22-9

Apeiron Kirjat, Vantaa 2010

Paino: Multiprint Oy, Helsinki 2010