Maurice Blanchot (1907-2003) oli yksi 20. vuosisadan merkit­tä­­vimmistä ajattelijoista. Hän oli muun muassa Emmanuel Levinasin ja Jacques Derridan keskeinen keskustelu­kumppani.

 

Äärettömässä keskustelussa Blanchot käsittelee omaan jäljittele­mät­­tö­mään tyyliinsä kysymyksiä ajattelusta, filoso­fiasta, kirjalli­suu­desta, tiedosta, uskosta, eettisyydestä, traagisuudesta ja kuolemasta. Näiden keskustelujen lomassa nousee esiin sellaisia keskustelu­kumppaneita kuin Levinas, Nietzsche, Bataille, Pascal, Herak­leitos, Hegel, Weil, Mallarmé ja Hölderlin. Sa­mal­la piir­ty­vät esiin 1900-luvun ranskalaisen ajattelun keskeisim­mät kysy­myk­set paitsi kirjoituksen aiheina, myös itse kirjoituksessa kirjoituksena:

 

          Kirjoit­ta­mi­ses­ta tulee täten hir­veä vastuu. Näkymättömästi kirjoitus kutsutaan teke­mään teke­mät­tömäksi dis­kurs­si, johon – kuinka tahansa onnettomia us­kom­­me­kaan olevamme, me, joiden ulottuvilla se on – olem­me asettuneet vielä kovin mu­ka­vasti. Tästä näkökulmasta kir­joit­taminen on suurinta väki­valtaa, sillä se ylittää Lain, jokaisen lain, myös omansa.

 

Kirjan suomentaja Janne Kurki (FT, LL) on estetiikan dosentti ja työsken­telee tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on kääntänyt aiemmin Blanchot’lta tekstit Kuolemantuomio ja Tunnustamaton yhteisö (yhteistyössä Panu Minkkisen kanssa).

 

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

 

 

ISBN-13: 978-952-5538-05-2

Apeiron Kirjat, Vantaa 2008

www.apeironkirjat.com

Paino: Gummerus Kirjapaino Oy, Vaajakoski 2008

Etusivulle